Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập    
Mật khẩu   
Tài khoản từ   

Đây là Hệ thống quản lý văn bản với dữ liệu từ năm 2014 trở về sau.

Địa chỉ truy cập từ mạng Internet (bên ngoài cơ quan): http://qlvb.ictc-binhphuoc.gov.vn

Để truy cập văn bản từ năm 2013 về trước, truy cập vào địa chỉ: http://192.168.1.222:9090/ hoặc http://qlvb.ictc-binhphuoc.gov.vn:9090